Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Y tế 0 239 0 831 878 10 0 98.3 % 0.6 % 1.1 %
UBND Huyện Lâm Thao 0 271 0 8251 8187 196 0 54.4 % 43.2 % 2.4 %
UBND Thành phố Việt Trì 0 285 0 3507 2991 58 12 81.2 % 16.9 % 1.9 %
Văn phòng UBND tỉnh 0 230 1 1150 1165 111 60 63.3 % 27.2 % 9.5 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 0 98 0 1056 1095 2 0 92 % 7.9 % 0.1 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 0 87 0 726 712 34 27 91.2 % 4.1 % 4.7 %
Sở Tài chính 0 20 6 589 551 14 2 89.3 % 8.2 % 2.5 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 56 0 572 572 0 0 33.7 % 66.3 % 0 %
UBND Huyện Cẩm Khê 0 271 0 532 532 4 0 90 % 9.2 % 0.8 %
Sở Nông nghiệp và PTNT 0 107 0 451 452 12 2 87.4 % 10 % 2.6 %
Sở Xây dựng Phú Thọ 0 23 0 405 434 1 0 95.4 % 4.4 % 0.2 %
UBND Huyện Tân Sơn 0 331 0 403 368 98 3 57.9 % 15.5 % 26.6 %
UBND Huyện Thanh Thủy 0 271 0 390 228 7 0 96.1 % 0.9 % 3 %
Ban Quản lý các KCN 0 44 0 308 290 NV 26 93.4 % 5.9 % 0.7 %
Sở Giao thông Vận tải 0 157 0 248 246 5 0 91.5 % 6.5 % 2 %
Sở Ngoại Vụ 0 6 0 244 244 8 2 96.7 % 0 % 3.3 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 44 0 136 130 3 0 93.1 % 4.6 % 2.3 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 25 0 33 33 3 0 90.9 % 0 % 9.1 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 190 0 18 0 0 1 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Yên Lập 0 271 0 11 10 0 0 100 % 0 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 120 0 11 10 0 0 100 % 0 % 0 %
UBND Huyện Tam Nông 0 271 0 6 4 0 0 100 % 0 % 0 %
UBND Thị xã Phú Thọ 0 271 0 2 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Thanh Sơn 0 271 0 1 1 0 0 100 % 0 % 0 %
Công an tỉnh 0 98 0 1 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Phù Ninh 0 271 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Thanh Ba 0 271 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Đoan Hùng 0 271 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Huyện Hạ Hòa 0 271 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tư pháp 0 120 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Công Thương 0 43 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Nội vụ 0 35 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Bảo hiểm xã hội 0 4 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Kho bạc Nhà nước 0 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Thanh Tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ngân hàng Nhà nước 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Cục thuế 0 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Ngân hàng Chính sách 0 0 0 0 0 NV 0 0 % 0 % 0 %
Bộ Chỉ huy Quân sự 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Y tế
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 239
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 831
Giải quyết: 878
Trễ hạn: 10
Trước hạn: 98.3%
Đúng hạn: 0.6%
Trễ hạn: 1.1%
UBND Huyện Lâm Thao
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 271
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 8251
Giải quyết: 8187
Trễ hạn: 196
Trước hạn: 54.4%
Đúng hạn: 43.2%
Trễ hạn: 2.4%
UBND Thành phố Việt Trì
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 285
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 3507
Giải quyết: 2991
Trễ hạn: 58
Trước hạn: 81.2%
Đúng hạn: 16.9%
Trễ hạn: 1.9%
Văn phòng UBND tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 230
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 1150
Giải quyết: 1165
Trễ hạn: 111
Trước hạn: 63.3%
Đúng hạn: 27.2%
Trễ hạn: 9.5%
Sở Tài nguyên và Môi trường
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 98
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1056
Giải quyết: 1095
Trễ hạn: 2
Trước hạn: 92%
Đúng hạn: 7.9%
Trễ hạn: 0.2%
Sở Lao động, Thương binh và XH
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 87
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 726
Giải quyết: 712
Trễ hạn: 34
Trước hạn: 91.2%
Đúng hạn: 4.1%
Trễ hạn: 4.8%
Sở Tài chính
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 6
Tiếp nhận: 589
Giải quyết: 551
Trễ hạn: 14
Trước hạn: 89.3%
Đúng hạn: 8.2%
Trễ hạn: 2.5%
Sở Giáo dục và Đào tạo
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 56
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 572
Giải quyết: 572
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 33.7%
Đúng hạn: 66.3%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Cẩm Khê
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 271
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 532
Giải quyết: 532
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 90%
Đúng hạn: 9.2%
Trễ hạn: 0.8%
Sở Nông nghiệp và PTNT
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 107
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 451
Giải quyết: 452
Trễ hạn: 12
Trước hạn: 87.4%
Đúng hạn: 10%
Trễ hạn: 2.7%
Sở Xây dựng Phú Thọ
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 405
Giải quyết: 434
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 95.4%
Đúng hạn: 4.4%
Trễ hạn: 0.2%
UBND Huyện Tân Sơn
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 331
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 403
Giải quyết: 368
Trễ hạn: 98
Trước hạn: 57.9%
Đúng hạn: 15.5%
Trễ hạn: 26.6%
UBND Huyện Thanh Thủy
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 271
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 390
Giải quyết: 228
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 96.1%
Đúng hạn: 0.9%
Trễ hạn: 3.1%
Ban Quản lý các KCN
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 44
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 308
Giải quyết: 290
Trước hạn: 93.4%
Đúng hạn: 5.9%
Trễ hạn: 0.7%
Sở Giao thông Vận tải
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 157
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 248
Giải quyết: 246
Trễ hạn: 5
Trước hạn: 91.5%
Đúng hạn: 6.5%
Trễ hạn: 2%
Sở Ngoại Vụ
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 244
Giải quyết: 244
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 96.7%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 3.3%
Sở Thông tin và Truyền thông
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 44
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 136
Giải quyết: 130
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 93.1%
Đúng hạn: 4.6%
Trễ hạn: 2.3%
Sở Khoa học và Công nghệ
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 25
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 33
Giải quyết: 33
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 90.9%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 9.1%
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 190
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 18
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Yên Lập
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 271
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 11
Giải quyết: 10
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 120
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 11
Giải quyết: 10
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Tam Nông
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 271
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 6
Giải quyết: 4
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Thị xã Phú Thọ
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 271
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 2
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Thanh Sơn
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 271
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Công an tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 98
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 1
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Phù Ninh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 271
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Thanh Ba
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 271
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Đoan Hùng
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 271
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
UBND Huyện Hạ Hòa
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 271
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Tư pháp
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 120
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Công Thương
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 43
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Sở Nội vụ
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 35
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bảo hiểm xã hội
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Kho bạc Nhà nước
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Thanh Tra tỉnh
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Ngân hàng Nhà nước
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Cục thuế
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Ngân hàng Chính sách
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Bộ Chỉ huy Quân sự
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%