Tìm thấy 2335 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
16
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bản quyền tác giả
Mức độ 3
17
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho cá nhân, tổ chức Việt Nam.
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bản quyền tác giả
Mức độ 3
18
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho cá nhân, pháp nhân nước ngoài
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bản quyền tác giả
Mức độ 3
19
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký‎ quyền tác giả cho cá nhân, tổ chức Việt Nam.
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bản quyền tác giả
Mức độ 3
20
Thủ tục cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bản quyền tác giả
Mức độ 3
21
Thủ tục cấp lại, đổi giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả
Mức độ 3
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bản quyền tác giả
Mức độ 3
22
Bổ nhiệm công chứng viên (TTHC mức 2)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
23
Công chứng Di chúc
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
24
Công chứng Giấy ủy quyền (thường sử dụng đối với những trường hợp ủy quyền đơn giản, không có thù lao…)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
25
Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
26
Công chứng Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
27
Công chứng Hợp đồng thế chấp tài sản của bên thứ ba
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
28
Công chứng Hợp đồng ủy quyền (thường sử dụng cho việc ủy quyền có liên quan đến các bất động sản, có thù lao…)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
29
Công chứng Văn bản xác nhận tài sản riêng của vợ chồng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
30
Công chứng hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng