Tìm thấy 2335 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
31
Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
32
Công chứng hợp đồng góp vốn bằng nhà ở
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
33
Công chứng hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
34
Công chứng hợp đồng góp vốn quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
35
Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
36
Công chứng hợp đồng thuê nhà ở
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
37
Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
38
Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
39
Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
40
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
41
Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
42
Công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
43
Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
44
Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
45
Công chứng hợp đồng đổi nhà ở
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng