Tìm thấy 603 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
31
Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
32
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Công nghiệp tiêu dùng
Mức độ 3
33
Cấp lại sổ BHXH do mất
Mức độ 3
Bảo hiểm xã hội
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Mức độ 3
34
Cấp lại thẻ BHYT có thay đổi thông tin
Mức độ 3
Bảo hiểm xã hội
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Mức độ 3
35
Cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin
Mức độ 3
Bảo hiểm xã hội
Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Mức độ 3
36
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
37
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
38
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
39
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
40
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
41
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
42
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
43
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
44
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực
Mức độ 3
45
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Chứng thực