Tìm thấy 603 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
556
Thủ tục tổ chức lại, giải thể trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Xây dựng, thành lập, sát nhập, giải thể các đơn vị giáo dục
Mức độ 3
557
Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Xây dựng, thành lập, sát nhập, giải thể các đơn vị giáo dục
Mức độ 3
558
Cấp giấy phép hoạt động in
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản, in, phát hành
Mức độ 3
559
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản, in, phát hành
Mức độ 3
560
Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản, in, phát hành
Mức độ 3
561
Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản, in, phát hành
Mức độ 3
562
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản, in, phát hành
Mức độ 3
563
Cấp lại giấy phép hoạt động in
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản, in, phát hành
Mức độ 3
564
Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản, in, phát hành
Mức độ 3
565
Đăng ký hoạt động cơ sở in hoặc thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản, in, phát hành
Mức độ 3
566
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình.
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Hoạt động xây dựng
Mức độ 3
567
Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Hoạt động xây dựng
Mức độ 3
568
Cấp lại giấy phép xây dựng
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Hoạt động xây dựng
Mức độ 3
569
Cấp phép giấy phép xây dựng cho dự án (trừ công trình xây dựng thuộc dự án Khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng)
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Hoạt động xây dựng
Mức độ 3
570
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Hoạt động xây dựng