Tìm thấy 602 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
556
Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên
Mức độ 3
Sở Giáo dục và Đào tạo
Xây dựng, thành lập, sát nhập, giải thể các đơn vị giáo dục
Mức độ 3
557
Cấp Giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản
Mức độ 3
558
Cấp giấy phép hoạt động in
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản
Mức độ 3
559
Cấp giấy phép in gia công sản phẩm không phải là xuất bản phẩm cho nước ngoài
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản
Mức độ 3
560
Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản
Mức độ 3
561
Cấp giấy xác nhận đăng ký in vàng mã
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản
Mức độ 3
562
Cấp phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản
Mức độ 3
563
Đăng ký hoạt động cơ sở in hoặc thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản
Mức độ 3
564
Đổi giấy phép hoạt động in
Mức độ 3
Sở Thông tin và Truyền thông
Xuất bản
Mức độ 3
565
Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình.
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Hoạt động xây dựng
Mức độ 3
566
Cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp di dời công trình
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Hoạt động xây dựng
Mức độ 3
567
Cấp lại giấy phép xây dựng
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Hoạt động xây dựng
Mức độ 3
568
Cấp phép giấy phép xây dựng cho dự án (trừ công trình xây dựng thuộc dự án Khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng)
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Hoạt động xây dựng
Mức độ 3
569
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Hoạt động xây dựng
Mức độ 3
570
Điều chỉnh giấy phép xây dựng (trừ công trình xây dựng thuộc dự án Khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và được thẩm định thiết kế xây dựng)
Mức độ 3
Ban Quản lý các KCN
Hoạt động xây dựng