Tìm thấy 2335 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
556
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 3
557
Giãn tiến độ đầu tư
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 3
558
Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 3
559
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 3
560
Nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 3
561
Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 3
562
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 3
563
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 3
564
Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 3
565
Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 3
566
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 3
567
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 3
568
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 3
569
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam
Mức độ 3
570
Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư)
Mức độ 3
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đầu tư tại Việt Nam