Tìm thấy 2335 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
46
Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
47
Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
48
Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
49
Công chứng việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng, giao dịch
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
50
Công chứng văn bản khai nhận di sản
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
51
Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
52
Công chứng văn bản từ chối nhận di sản
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
53
Công chứng văn bản xác nhận tài sản chung của vợ chồng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
54
Cấp bản sao văn bản công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
55
Nhận lưu giữ di chúc
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - công chứng
Mức độ 3
56
Bổ nhiệm Công chứng viên
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 3
57
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 3
58
Chuyển đổi loại hình Văn phòng Giám định tư pháp
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 3
59
Chuyển đổi loại hình Văn phòng công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 3
60
Chấm dứt hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức