Tìm thấy 2335 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
76
Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 02 công chứng viên thành lập)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 3
77
Thành lập Văn phòng giám định tư pháp
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 3
78
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 3
79
Tạm ngừng hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư - chi nhánh
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 3
80
Tạm đình chỉ hành nghề công chứng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 3
81
Đăng ký danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 3
82
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (Văn phòng do 01 công chứng viên thành lập)
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 3
83
Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (Văn phòng do 02 công chứng viên thành lập):
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 3
84
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 3
85
Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 3
86
Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng do chuyển đổi loại hình hoạt động:
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 3
87
Đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 3
88
Đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp trong trường hợp chuyển đổi loại hình Văn phòng Giám định tư pháp
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 3
89
Đăng ký tập sự hành nghề luật sư đối với trường hợp không được giảm thời gian tập sự
Mức độ 3
Sở Tư pháp
Bổ trợ tư pháp - tổ chức
Mức độ 3
90
Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật, cơ sở chăm sóc người cao tuổi đối với cơ sở thuộc cấp tỉnh quản lý
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
Bảo trợ xã hội