Tìm thấy 603 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
92
Thủ tục thẩm định hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất.
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
93
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
94
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (trường hợp chưa thành lập VPĐK QSD đất)
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
95
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. (trường hợp chưa thành lập VPĐK QSD đất)
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
96
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (trường hợp chưa thành lập VPĐK QSD đất)
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
97
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.(trường hợp chưa thành lập VPĐKQSD đất)
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
98
Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
99
Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
100
Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
101
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (Trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
102
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
103
Cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
104
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp tách thửa hoặc hợp thửa đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
105
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai