Tìm thấy 602 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Thủ tục Giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
92
Thủ tục Giao đất, cho thuê đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
93
Thủ tục Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
94
Thủ tục Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài...
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
95
Thủ tục chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
96
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu (trường hợp chưa thành lập VPĐK QSD đất0
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
97
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
98
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
99
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
100
Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
101
Thủ tục gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
102
Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
103
Thủ tục thẩm định hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thay đổi tài sản gắn liền với đất.
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
104
Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
105
Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu (trường hợp chưa thành lập VPĐK QSD đất)
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai