Cá nhân hoặc tổ chức chọn thủ tục phù hợp bên dưới để nộp hồ sơ. Đối với các thủ tục ở mức độ 3 lệ phí sẽ được thanh toán trực tiếp cho cơ quan giải quyết.

Tìm thấy 550 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
91
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. (trường hợp chưa thành lập VPĐK QSD đất)
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
92
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất (trường hợp chưa thành lập VPĐK QSD đất)
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
93
Thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định.(trường hợp chưa thành lập VPĐKQSD đất)
Mức độ 3
Sở Tài nguyên và Môi trường
Đất đai
Mức độ 3
94
Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
95
Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
96
Chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
97
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (Trường hợp chỉnh lý Giấy chứng nhận)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
98
Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (Trường hợp cấp mới Giấy chứng nhận)
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
99
Cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
100
Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp tách thửa hoặc hợp thửa đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
101
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
102
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp thửa đất không có tài sản gắn liền với đất hoặc có tài sản nhưng không có nhu cầu chứng nhận quyền sở hữu hoặc có tài sản nhưng thuộc quyền sở hữu của chủ khác
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
103
Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
104
Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai
Mức độ 3
105
Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP mà có yêu cầu bổ sung chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
Mức độ 3
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Đất đai