Tìm thấy 2499 thủ tục

Mức độ 2
Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Mức độ 2
Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn
Mức độ 2
Kiểm tra-ban dân tộc
Mức độ 3
Cấp lại sổ BHXH do mất
Mức độ 3
Cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin
Mức độ 3
Cấp lại thẻ BHYT có thay đổi thông tin
Mức độ 4
Chuyển nhượng dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Phú Thọ
Mức độ 2
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)
Mức độ 2
Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Phú Thọ đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Mức độ 2
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Mức độ 2
Giới thiệu địa điểm sử dụng đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài
Mức độ 2
Giao đất, cho thuê đất
Mức độ 2
Gia hạn sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài sử dụng đất
Loading...