Mức độ 2  Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên báo chí in của Trung ương (nước ngoài)

Ký hiệu thủ tục: BC.01
Lượt xem: 2957
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Cục Báo chí – Bộ Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Cục Báo chí hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
+ Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
+ Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
+ Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu đăng tin, bài, phát biểu trên báo in của Trung ương gửi hồ sơ đến Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông. Đối với cơ quan đại diện nước ngoài, đơn đề nghị đồng gửi Bộ Ngoại giao để thông báo.

+ Đơn đề nghị (theo mẫu);
+ Bản thảo tin, bài phát biểu dự kiến đăng;
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

File mẫu:

Không