Mức độ 3  Thủ tục cho phép họp báo (trong nước)

Ký hiệu thủ tục: TTHCHBTN
Lượt xem: 2571
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ hoặc qua hệ thống Bưu chính.
- Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành- phường Tân Dân- thành phố Việt Trì- tỉnh Phú Thọ.
- Điện thoại: 0210.3811486 – Fax: 0210.3811485
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Chậm nhất trước 06 tiếng đồng hồ trước khi họp báo.
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý - Luật Báo chí ngày 28/12/1989 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;
- Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí.

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định (Tổ chức, cá nhận nhận mua mẫu đơn, mẫu tờ khai, xin xác nhận giấy tờ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của  Sở Thông tin và Truyền thông);

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ngay trong ngày tiếp nhận, Phòng quản lý báo chí - xuất bản tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa hợp lệ gửi trả lại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để thông báo cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ;

- Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông để nhận kết quả.

+ Thành phần hồ sơ:
- Văn bản xin tổ chức họp báo của cơ quan, tổ chức, cá nhân xin họp báo ghi rõ:
+ Nội dung họp báo;
+ Ngày, giờ họp báo;
+ Địa điểm;
+ Thành phần tham dự;
+ Người chủ trì, chức danh của người chủ trì.
+ Các chi tiết khác có liên quan: trưng bày tài liệu, hiện vật…

File mẫu:

- Tổ chức, cá nhân muốn họp báo phải báo trước bằng văn bản trước 24 tiếng đồng hồ trước khi họp báo cho cơ quản lý nhà nước về báo chí.