Mức độ 3  Cấp Giấy phép xuất bản bản tin (trong nước)

Ký hiệu thủ tục: BC04
Lượt xem: 4532
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện - Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Thông tin và Truyền thông;
- Qua hệ thống bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Văn bản chấp thuận
Phí hoặc lệ phí


Theo quy định của Bộ Tài chính


Căn cứ pháp lý - Luật báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016;
- Thông tư số 48/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan, tổ chức có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin phải gửi văn bản đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông sở tại cho phép thay đổi.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xem xét giải quyết việc thay đổi; trường hợp không chấp thuận phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin bao gồm:
- Văn bản đề nghị thay đổi của cơ quan, tổ chức;
- Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin (đối với trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin);
- Mẫu trình bày tên gọi của bản tin và bản dịch tiếng Việt được công chứng (đối với trường hợp thay đổi tên gọi bản tin thể hiện bằng tiếng nước ngoài).


File mẫu:

  • Đơn xin cấp giấy phép xuất bản theo mẫu quy định của Bộ Văn hóa - Thông tin Tải về

Không có