CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 17 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 2.000547.000.00.00.H44 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Cấp Quận/Huyện Hộ Tịch
2 2.000554.000.00.00.H44 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận/Huyện Hộ Tịch
3 2.000635.000.00.00.H44 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Cấp Quận/Huyện Hộ Tịch
4 2.002189.000.00.00.H44 Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Cấp Quận/Huyện Hộ Tịch
5 1.000893.000.00.00.H44 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Cấp Quận/Huyện Hộ Tịch
6 1.001669.000.00.00.H44 Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Hộ Tịch
7 1.001695.000.00.00.H44 Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Hộ Tịch
8 1.001766.000.00.00.H44 Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Hộ Tịch
9 2.000497.000.00.00.H44 Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Hộ Tịch
10 2.000513.000.00.00.H44 Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Hộ Tịch
11 2.000522.000.00.00.H44 Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Hộ Tịch
12 2.000528.000.00.00.H44 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Hộ Tịch
13 2.000748.000.00.00.H44 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Cấp Quận/Huyện Hộ Tịch
14 2.000756.000.00.00.H44 Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Hộ Tịch
15 2.000779.000.00.00.H44 Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Cấp Quận/Huyện Hộ Tịch