CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 120 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 2020.CNDP.01. Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Công nghiệp địa phương
2 2020.CNN.01. Thẩm định Thiết kế cơ sở của các Dự án đầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản có cấp công trình từ cấp II, cấp III xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh Công nghiệp nặng
3 2020.CNTD.01. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá Công nghiệp tiêu dùng
4 2020.CNTD.02. Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm) Công nghiệp tiêu dùng
5 2020.D.01. Cấp lại thẻ an toàn điện Điện
6 2020.DK.01. Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho trên 210m3 đến dưới 5.000m3 Dầu khí
7 2020.GDTM.01. Đăng ký Dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại
8 2020.HC.01 Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm Hóa Chất
9 2020.KDK.02. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG. Kinh doanh khí
10 2020.KDK.03. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG. Kinh doanh khí
11 2020.KDK.08. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG. Kinh doanh khí
12 2020.KDK.09. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG. Kinh doanh khí
13 2020.KDK.13. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí
14 2020.KDK.14. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí
15 2020.KDK.15. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí