CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1994 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 2020.KDK.19. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai. Kinh doanh khí
62 2020.KDK.21. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải. Kinh doanh khí
63 2020.KDK.22. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí
64 2020.KDK.23. Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí
65 2020.KDK.04. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG. Kinh doanh khí
66 2020.KHCN.01. Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Khoa học công nghệ
67 2020.HHTN.15. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương. Lưu thông hàng hóa trong nước
68 2020.HHTN.16. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương. Lưu thông hàng hóa trong nước
69 2020.HHTN.04. Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Lưu thông hàng hóa trong nước
70 2020.HHTN.05. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Lưu thông hàng hóa trong nước
71 2020.HHTN.06. Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Lưu thông hàng hóa trong nước
72 2020.HHTN.10. Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Lưu thông hàng hóa trong nước
73 2020.HHTN.11. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Lưu thông hàng hóa trong nước
74 2020.HHTN.12. Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Lưu thông hàng hóa trong nước
75 2020.HHTN.14. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương. Lưu thông hàng hóa trong nước