CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1994 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 2020.HHTN.17. Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Lưu thông hàng hóa trong nước
77 2020.HHTN.18. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Lưu thông hàng hóa trong nước
78 2020.HHTN.19. Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu. Lưu thông hàng hóa trong nước
79 2020.HHTN.20. Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Lưu thông hàng hóa trong nước
80 2020.HHTN.21. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Lưu thông hàng hóa trong nước
81 2020.HHTN.22. Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Lưu thông hàng hóa trong nước
82 2020.HHTN.63. Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu văn bản kê khai giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Lưu thông hàng hóa trong nước
83 2020.HHTN.64. Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu văn bản kê khai giá đối với sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi. Lưu thông hàng hóa trong nước
84 2020.QLCT.02. Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo Quản Lý Cạnh Tranh
85 2020.QLCT.03. Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương Quản Lý Cạnh Tranh
86 2020.TMQT.01. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Thương Mại Quốc Tế
87 2020.TMQT.02. Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Thương Mại Quốc Tế
88 2020.TMQT.03. Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Thương Mại Quốc Tế
89 2020.TMQT.04. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam. Thương Mại Quốc Tế
90 2020.TMQT.20. Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động. Thương Mại Quốc Tế