CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 36 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 2021BQLKCN_DTVN_10 Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ- CP) Ban Quản lý các KCN Đầu tư tại Việt Nam
17 1.009665.000.00.00.H44 Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Ban Quản lý các KCN Đầu tư tại Việt Nam
18 1.003071.000.00.00.H44 Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư. BQL Ban Quản lý các KCN Đầu tư tại Việt Nam
19 2.001083.000.00.00.H44 Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Ban Quản lý các KCN Đầu tư tại Việt Nam
20 2.001056.000.00.00.H44 Thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Ban Quản lý các KCN Đầu tư tại Việt Nam
21 2.001047.000.00.00.H44 Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC Ban Quản lý các KCN Đầu tư tại Việt Nam
22 1.002430.000.00.00.H44 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương. BQL Ban Quản lý các KCN Đầu tư tại Việt Nam
23 2.000205.000.00.00.H44 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Ban Quản lý các KCN Lao động
24 2.000192.000.00.00.H44 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Ban Quản lý các KCN Lao động
25 2020BQLKCN_LD11 Xác nhận người lao động không thuộc diện cấp giấy phép lao động Ban Quản lý các KCN Lao động
26 1.000105.000.00.00.H44 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Ban Quản lý các KCN Lao động
27 1.009653.000.00.00.H44 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh Ban Quản lý các KCN Đầu tư tại Việt Nam
28 1.009763.000.00.00.H44 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Ban Quản lý các KCN Đầu tư tại Việt Nam
29 2021BQLKCN_DTVN_03 Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý Ban Quản lý các KCN Đầu tư tại Việt Nam
30 1.009656.000.00.00.H44 Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) Ban Quản lý các KCN Đầu tư tại Việt Nam