CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 41 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 1.010902.000.00.00.H44 Sửa đổi, bổ sung văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (cấp Tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
2 2.001098.000.00.00.H44 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp(địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
3 1.005452.000.00.00.H44 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
4 2.001744.000.00.00.H44 Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản, in, phát hành
5 1.003888.000.00.00.H44 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
6 2.001091.000.00.00.H44 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
7 2.001564.000.00.00.H44 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản, in, phát hành
8 2.001087.000.00.00.H44 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
9 1.003483.000.00.00.H44 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản, in, phát hành
10 2.001786.000.00.00.H44 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
11 1.003725.000.00.00.H44 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản, in, phát hành
12 1.004153.000.00.00.H44 Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản, in, phát hành
13 2.001765.000.00.00.H44 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
14 1.003868.000.00.00.H44 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản, in, phát hành
15 2.001594.000.00.00.H44 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản, in, phát hành