CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 43 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
16 1.003868.000.00.00.H44 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản, in, phát hành
17 1.004235.000.00.00.H44 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp Trung ương) Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản, in, phát hành
18 2023.XBI.01 Đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản, in, phát hành
19 1.005442.000.00.00.H44 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
20 1.003633.000.00.00.H44 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
21 1.003384.000.00.00.H44 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
22 2.001880.000.00.00.H44 Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
23 2.001884.000.00.00.H44 Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
24 1.000073.000.00.00.H44 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
25 2.001584.000.00.00.H44 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản, in, phát hành
26 1.003729.000.00.00.H44 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản, in, phát hành
27 1.003114.000.00.00.H44 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản, in, phát hành
28 2.001173.000.00.00.H44 Cho phép họp báo nước ngoài (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
29 2.001740.000.00.00.H44 Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Xuất bản, in, phát hành
30 2.001171.000.00.00.H44 Cho phép họp báo trong nước (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí