Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Sở Y tế
Sở Y tế
 • Điện thoại: 0979852991
 • Email: hccpto@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Bộ phận TN và TKQ Sở Y Tế - Trung tâm phục vụ hành chính công, số 398, đường Trần Phú, Phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Logo Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội
 • Điện thoại: 0912277109
 • Email: hccpto@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Bộ phận TN và TKQ Bảo hiểm xã hội - Trung tâm phục vụ hành chính công, số 398, đường Trần Phú, Phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Logo Sở Công Thương
Sở Công Thương
 • Điện thoại: 0977397198
 • Email: hccpto@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Bộ phận TN và TKQ Sở công thương - Trung tâm phục vụ hành chính công, số 398, đường Trần Phú, Phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Logo Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điện thoại: 0886368111
 • Email: hccpto@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Bộ phận TN và TKQ Sở giáo dục và đào tạo - Trung tâm phục vụ hành chính công, số 398, đường Trần Phú, Phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Logo Sở Giao thông Vận tải
Sở Giao thông Vận tải
 • Điện thoại: 0913016179
 • Email: hccpto@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Bộ phận TN và TKQ Sở giao thông vận tải - Trung tâm phục vụ hành chính công, số 398, đường Trần Phú, Phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điện thoại: 0966033383
 • Email: hccpto@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Bộ phận TN và TKQ Sở kế hoạch và đầu tư - Trung tâm phục vụ hành chính công, số 398, đường Trần Phú, Phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Logo Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điện thoại: 0834558886
 • Email: hccpto@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Bộ phận TN và TKQ Sở khoa học và công nghệ - Trung tâm phục vụ hành chính công, số 398, đường Trần Phú, Phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Logo Sở Lao động, Thương binh và XH
Sở Lao động, Thương binh và XH
 • Điện thoại: 0912208662
 • Email: hccpto@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Bộ phận TN và TKQ Sở Lao động, thương binh, xã hội - Trung tâm phục vụ hành chính công, số 398, đường Trần Phú, Phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Logo Sở Ngoại Vụ
Sở Ngoại Vụ
 • Điện thoại: 0972502798
 • Email: hccpto@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Bộ phận TN và TKQ Sở ngoại vụ - Trung tâm phục vụ hành chính công, số 398, đường Trần Phú, Phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Logo Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nông nghiệp và PTNT
 • Điện thoại: 0989327152
 • Email: hccpto@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Bộ phận TN và TKQ Sở nông nghiệp và PTNT - Trung tâm phục vụ hành chính công, số 398, đường Trần Phú, Phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Logo Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
 • Điện thoại: 02102222555
 • Email: hccpto@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Bộ phận TN và TKQ Sở nội vụ - Trung tâm phục vụ hành chính công, số 398, đường Trần Phú, Phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Logo Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điện thoại: 0919625648
 • Email: hccpto@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Bộ phận TN và TKQ Sở tài nguyên và môi trường - Trung tâm phục vụ hành chính công, số 398, đường Trần Phú, Phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Logo Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điện thoại: 0978168286
 • Email: hccpto@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Bộ phận TN và TKQ Sở thông tin và truyền thông - Trung tâm phục vụ hành chính công, số 398, đường Trần Phú, Phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Logo Sở Tư pháp
Sở Tư pháp
 • Điện thoại: 0983171487
 • Email: hccpto@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Bộ phận TN và TKQ Sở tư pháp - Trung tâm phục vụ hành chính công, số 398, đường Trần Phú, Phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Logo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điện thoại: 0986380686
 • Email: hccpto@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Bộ phận TN và TKQ văn hóa, thể thao và du lịch - Trung tâm phục vụ hành chính công, số 398, đường Trần Phú, Phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Logo Sở Xây dựng
Sở Xây dựng
 • Điện thoại: 0964886525
 • Email: hccpto@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Bộ phận TN và TKQ Sở xây dựng - Trung tâm phục vụ hành chính công, số 398, đường Trần Phú, Phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
Logo Ban Quản lý các KCN
Ban Quản lý các KCN
 • Điện thoại: 0898983067
 • Email: hccpto@gmail.com
 • Địa chỉ cơ quan: Bộ phận TN và TKQ Ban quản lý các khu công nghiệp - Trung tâm phục vụ hành chính công, số 398, đường Trần Phú, Phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ