Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Y tế 0 55 91 1938 1783 0 135 75.5 % 24.5 % 0 %
UBND Thành phố Việt Trì 0 0 0 42056 41885 2801 272 84.5 % 8.8 % 6.7 %
UBND Huyện Thanh Ba 1 0 0 38037 37831 249 146 93.5 % 5.9 % 0.6 %
UBND Huyện Hạ Hòa 4 0 0 37134 36745 121 156 84.2 % 15.4 % 0.4 %
UBND Huyện Thanh Sơn 198 192 82 31407 31350 32 86 95.8 % 4.1 % 0.1 %
UBND Huyện Lâm Thao 0 0 0 30276 30285 662 206 93.2 % 4.6 % 2.2 %
UBND Huyện Phù Ninh 0 0 0 29367 29298 3 11 89.6 % 10.4 % 0 %
UBND Huyện Cẩm Khê 0 0 0 24852 24701 115 91 96.7 % 2.9 % 0.4 %
UBND Huyện Yên Lập 0 0 0 23625 23620 421 177 87.5 % 10.7 % 1.8 %
UBND Huyện Tam Nông 0 0 0 23243 23354 14 90 97.9 % 2 % 0.1 %
UBND Thị xã Phú Thọ 0 0 0 21363 21255 212 31 93.1 % 5.9 % 1 %
UBND Huyện Thanh Thủy 0 0 0 20024 19853 56 336 94.5 % 5.2 % 0.3 %
UBND Huyện Đoan Hùng 0 0 0 18853 18793 90 20 97.6 % 1.9 % 0.5 %
UBND Huyện Tân Sơn 0 0 0 18655 18178 17 56 80 % 19.9 % 0.1 %
Sở Công Thương 6 77 37 13636 13645 0 14 1.3 % 98.7 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 23 40 58 2983 2800 6 42 77.7 % 22.1 % 0.2 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 4 71 20 1691 1618 24 609 83.5 % 15 % 1.5 %
Công an tỉnh 4 4 0 959 1036 0 0 49.1 % 50.9 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 0 21 13 683 698 0 44 88.8 % 11.2 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 12 29 36 637 595 0 0 71.3 % 28.7 % 0 %
Sở Xây dựng 7 33 10 611 623 0 42 93.4 % 6.6 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PTNT 48 4 44 448 430 0 18 97.7 % 2.3 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 48 44 25 446 439 0 12 82 % 18 % 0 %
Sở Nội vụ 62 0 17 242 269 0 1 95.5 % 4.5 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 13 69 60 241 199 11 238 79.9 % 14.6 % 5.5 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 70 55 210 206 1 9 79.1 % 20.4 % 0.5 %
Sở Khoa học và Công nghệ 1 25 21 116 121 0 2 94.2 % 5.8 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 18 24 98 98 0 11 94.9 % 5.1 % 0 %
Sở Tư pháp 41 6 74 54 48 0 1 60.4 % 39.6 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 1 4 17 18 0 0 83.3 % 16.7 % 0 %
Bảo hiểm xã hội 0 0 25 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 0 35 1 0 57 0 0 1.8 % 98.2 % 0 %
Ban dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 55
Mức độ 4: 91
Tiếp nhận: 1938
Giải quyết: 1783
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 75.5%
Đúng hạn: 24.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 42056
Giải quyết: 41885
Trễ hạn: 2801
Trước hạn: 84.5%
Đúng hạn: 8.8%
Trễ hạn: 6.7%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 38037
Giải quyết: 37831
Trễ hạn: 249
Trước hạn: 93.5%
Đúng hạn: 5.9%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 37134
Giải quyết: 36745
Trễ hạn: 121
Trước hạn: 84.2%
Đúng hạn: 15.4%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 198
Mức độ 3: 192
Mức độ 4: 82
Tiếp nhận: 31407
Giải quyết: 31350
Trễ hạn: 32
Trước hạn: 95.8%
Đúng hạn: 4.1%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 30276
Giải quyết: 30285
Trễ hạn: 662
Trước hạn: 93.2%
Đúng hạn: 4.6%
Trễ hạn: 2.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 29367
Giải quyết: 29298
Trễ hạn: 3
Trước hạn: 89.6%
Đúng hạn: 10.4%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 24852
Giải quyết: 24701
Trễ hạn: 115
Trước hạn: 96.7%
Đúng hạn: 2.9%
Trễ hạn: 0.4%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 23625
Giải quyết: 23620
Trễ hạn: 421
Trước hạn: 87.5%
Đúng hạn: 10.7%
Trễ hạn: 1.8%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 23243
Giải quyết: 23354
Trễ hạn: 14
Trước hạn: 97.9%
Đúng hạn: 2%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 21363
Giải quyết: 21255
Trễ hạn: 212
Trước hạn: 93.1%
Đúng hạn: 5.9%
Trễ hạn: 1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 20024
Giải quyết: 19853
Trễ hạn: 56
Trước hạn: 94.5%
Đúng hạn: 5.2%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 18853
Giải quyết: 18793
Trễ hạn: 90
Trước hạn: 97.6%
Đúng hạn: 1.9%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 18655
Giải quyết: 18178
Trễ hạn: 17
Trước hạn: 80%
Đúng hạn: 19.9%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 77
Mức độ 4: 37
Tiếp nhận: 13636
Giải quyết: 13645
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 1.3%
Đúng hạn: 98.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 40
Mức độ 4: 58
Tiếp nhận: 2983
Giải quyết: 2800
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 77.7%
Đúng hạn: 22.1%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 71
Mức độ 4: 20
Tiếp nhận: 1691
Giải quyết: 1618
Trễ hạn: 24
Trước hạn: 83.5%
Đúng hạn: 15%
Trễ hạn: 1.5%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 959
Giải quyết: 1036
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 49.1%
Đúng hạn: 50.9%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 21
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 683
Giải quyết: 698
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88.8%
Đúng hạn: 11.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 12
Mức độ 3: 29
Mức độ 4: 36
Tiếp nhận: 637
Giải quyết: 595
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 71.3%
Đúng hạn: 28.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 33
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 611
Giải quyết: 623
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93.4%
Đúng hạn: 6.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 48
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 44
Tiếp nhận: 448
Giải quyết: 430
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 2.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 48
Mức độ 3: 44
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 446
Giải quyết: 439
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 82%
Đúng hạn: 18%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 62
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 242
Giải quyết: 269
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.5%
Đúng hạn: 4.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 13
Mức độ 3: 69
Mức độ 4: 60
Tiếp nhận: 241
Giải quyết: 199
Trễ hạn: 11
Trước hạn: 79.9%
Đúng hạn: 14.6%
Trễ hạn: 5.5%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 70
Mức độ 4: 55
Tiếp nhận: 210
Giải quyết: 206
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 79.1%
Đúng hạn: 20.4%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 25
Mức độ 4: 21
Tiếp nhận: 116
Giải quyết: 121
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.2%
Đúng hạn: 5.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 18
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 98
Giải quyết: 98
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.9%
Đúng hạn: 5.1%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 41
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 74
Tiếp nhận: 54
Giải quyết: 48
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 60.4%
Đúng hạn: 39.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 1
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 17
Giải quyết: 18
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 83.3%
Đúng hạn: 16.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 35
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 57
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 1.8%
Đúng hạn: 98.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%