Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Khác
(thủ tục)
Dịch vụ công trực tuyến một phần
(thủ tục)
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Y tế 0 72 67 286 0 518 1 21 84.4 % 15.4 % 0.2 %
UBND Thành phố Việt Trì 0 0 0 5171 454 4717 177 37 86.9 % 9.4 % 3.7 %
UBND Huyện Hạ Hòa 0 0 0 4652 0 4878 6 26 88 % 11.8 % 0.2 %
Sở Công Thương 0 89 45 4425 0 4438 0 2 1.1 % 98.9 % 0 %
UBND Huyện Thanh Ba 0 0 0 4383 2 4381 31 16 89.9 % 9.4 % 0.7 %
UBND Huyện Thanh Sơn 179 242 114 3824 0 3848 30 15 77 % 22.2 % 0.8 %
UBND Huyện Lâm Thao 0 0 0 3813 0 3826 27 27 92.5 % 6.8 % 0.7 %
UBND Huyện Cẩm Khê 0 0 0 3550 131 3419 97 68 78.2 % 18.9 % 2.9 %
UBND Huyện Yên Lập 0 0 0 3310 32 3278 9 13 88.1 % 11.6 % 0.3 %
UBND Huyện Phù Ninh 0 0 0 3197 0 3537 7 57 76.8 % 23 % 0.2 %
UBND Thị xã Phú Thọ 0 0 0 3035 47 2988 168 6 71.7 % 22.7 % 5.6 %
UBND Huyện Đoan Hùng 1 0 0 2961 254 2707 77 37 83.9 % 13.2 % 2.9 %
UBND Huyện Thanh Thủy 0 0 0 2733 0 2814 6 177 90.7 % 9.1 % 0.2 %
UBND Huyện Tân Sơn 0 0 0 2506 14 2492 51 8 89.2 % 8.7 % 2.1 %
Sở Tư pháp 37 9 77 2375 114 2261 151 7 78.7 % 14.6 % 6.7 %
UBND Huyện Tam Nông 0 0 0 2141 0 2170 4 50 85.5 % 14.3 % 0.2 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 30 65 57 592 0 623 1 22 53.6 % 46.2 % 0.2 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 0 69 18 569 326 243 9 129 82.3 % 14 % 3.7 %
Sở Xây dựng 5 34 16 142 0 183 0 5 94.5 % 5.5 % 0 %
Sở Nội vụ 63 1 17 133 38 95 1 0 98.9 % 0 % 1.1 %
Sở Giao thông Vận tải 44 58 30 98 10 88 0 6 67 % 33 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 9 34 36 78 0 197 0 2 78.7 % 21.3 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 20 95 51 9 42 4 21 73.8 % 16.7 % 9.5 %
Sở Nông nghiệp và PTNT 37 41 31 47 0 68 0 3 94.1 % 5.9 % 0 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 63 61 45 0 47 1 4 83 % 14.9 % 2.1 %
Sở Khoa học và Công nghệ 2 37 19 30 4 26 0 0 84.6 % 15.4 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 18 23 29 0 32 0 0 90.6 % 9.4 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 0 23 13 18 0 21 0 7 90.5 % 9.5 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 1 4 1 0 1 0 0 100 % 0 % 0 %
Bảo hiểm xã hội 0 0 25 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 3 14 1 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 72
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 67
Tiếp nhận: 286
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 518
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 84.4%
Đúng hạn: 15.4%
Trễ hạn: 0.2%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 5171
Đang xử lý: 454
Trả kết quả: 4717
Trễ hạn: 177
Trước hạn: 86.9%
Đúng hạn: 9.4%
Trễ hạn: 3.7%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 4652
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 4878
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 88%
Đúng hạn: 11.8%
Trễ hạn: 0.2%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 89
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 45
Tiếp nhận: 4425
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 4438
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 1.1%
Đúng hạn: 98.9%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 4383
Đang xử lý: 2
Trả kết quả: 4381
Trễ hạn: 31
Trước hạn: 89.9%
Đúng hạn: 9.4%
Trễ hạn: 0.7%
Khác: 179
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 242
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 114
Tiếp nhận: 3824
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 3848
Trễ hạn: 30
Trước hạn: 77%
Đúng hạn: 22.2%
Trễ hạn: 0.8%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3813
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 3826
Trễ hạn: 27
Trước hạn: 92.5%
Đúng hạn: 6.8%
Trễ hạn: 0.7%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3550
Đang xử lý: 131
Trả kết quả: 3419
Trễ hạn: 97
Trước hạn: 78.2%
Đúng hạn: 18.9%
Trễ hạn: 2.9%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3310
Đang xử lý: 32
Trả kết quả: 3278
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 88.1%
Đúng hạn: 11.6%
Trễ hạn: 0.3%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3197
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 3537
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 76.8%
Đúng hạn: 23%
Trễ hạn: 0.2%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 3035
Đang xử lý: 47
Trả kết quả: 2988
Trễ hạn: 168
Trước hạn: 71.7%
Đúng hạn: 22.7%
Trễ hạn: 5.6%
Khác: 1
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2961
Đang xử lý: 254
Trả kết quả: 2707
Trễ hạn: 77
Trước hạn: 83.9%
Đúng hạn: 13.2%
Trễ hạn: 2.9%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2733
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 2814
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 90.7%
Đúng hạn: 9.1%
Trễ hạn: 0.2%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2506
Đang xử lý: 14
Trả kết quả: 2492
Trễ hạn: 51
Trước hạn: 89.2%
Đúng hạn: 8.7%
Trễ hạn: 2.1%
Khác: 37
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 9
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 77
Tiếp nhận: 2375
Đang xử lý: 114
Trả kết quả: 2261
Trễ hạn: 151
Trước hạn: 78.7%
Đúng hạn: 14.6%
Trễ hạn: 6.7%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 2141
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 2170
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 85.5%
Đúng hạn: 14.3%
Trễ hạn: 0.2%
Khác: 30
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 65
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 57
Tiếp nhận: 592
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 623
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 53.6%
Đúng hạn: 46.2%
Trễ hạn: 0.2%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 69
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 18
Tiếp nhận: 569
Đang xử lý: 326
Trả kết quả: 243
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 82.3%
Đúng hạn: 14%
Trễ hạn: 3.7%
Khác: 5
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 34
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 16
Tiếp nhận: 142
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 183
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.5%
Đúng hạn: 5.5%
Trễ hạn: 0%
Khác: 63
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 1
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 17
Tiếp nhận: 133
Đang xử lý: 38
Trả kết quả: 95
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 98.9%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 1.1%
Khác: 44
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 58
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 30
Tiếp nhận: 98
Đang xử lý: 10
Trả kết quả: 88
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 67%
Đúng hạn: 33%
Trễ hạn: 0%
Khác: 9
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 34
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 36
Tiếp nhận: 78
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 197
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 78.7%
Đúng hạn: 21.3%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 20
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 95
Tiếp nhận: 51
Đang xử lý: 9
Trả kết quả: 42
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 73.8%
Đúng hạn: 16.7%
Trễ hạn: 9.5%
Khác: 37
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 41
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 31
Tiếp nhận: 47
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 68
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 94.1%
Đúng hạn: 5.9%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 63
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 61
Tiếp nhận: 45
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 47
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 83%
Đúng hạn: 14.9%
Trễ hạn: 2.1%
Khác: 2
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 37
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 19
Tiếp nhận: 30
Đang xử lý: 4
Trả kết quả: 26
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 84.6%
Đúng hạn: 15.4%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 18
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 23
Tiếp nhận: 29
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 32
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.6%
Đúng hạn: 9.4%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 23
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 13
Tiếp nhận: 18
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 21
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.5%
Đúng hạn: 9.5%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 1
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 4
Tiếp nhận: 1
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 1
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 25
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 3
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 14
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 1
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%