Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Mức độ 2
(thủ tục)
Mức độ 3
(thủ tục)
Mức độ 4
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Giải quyết
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Y tế 0 55 91 896 743 0 65 74.3 % 25.7 % 0 %
UBND Thành phố Việt Trì 0 0 0 24103 23518 1801 144 84.8 % 7.5 % 7.7 %
UBND Huyện Thanh Ba 1 0 0 21506 21326 125 67 94.4 % 5 % 0.6 %
UBND Huyện Hạ Hòa 4 0 0 20323 20196 52 63 84.9 % 14.8 % 0.3 %
UBND Huyện Thanh Sơn 204 191 79 17301 17184 36 48 95.8 % 4 % 0.2 %
UBND Huyện Lâm Thao 0 0 0 16806 16788 355 76 92.5 % 5.4 % 2.1 %
UBND Huyện Phù Ninh 0 0 0 15278 15104 0 3 90.2 % 9.8 % 0 %
UBND Huyện Cẩm Khê 0 0 0 12937 12817 74 39 96.1 % 3.3 % 0.6 %
UBND Huyện Tam Nông 0 0 0 12758 12650 9 71 98.8 % 1.2 % 0 %
UBND Huyện Yên Lập 0 0 0 12294 12117 355 71 87.7 % 9.3 % 3 %
UBND Huyện Thanh Thủy 0 0 0 11795 11409 17 80 95 % 4.9 % 0.1 %
UBND Huyện Tân Sơn 0 0 0 11549 11113 8 40 72 % 28 % 0 %
UBND Thị xã Phú Thọ 0 0 0 11096 10373 116 16 93.1 % 5.8 % 1.1 %
UBND Huyện Đoan Hùng 0 0 0 9815 9714 44 14 97.7 % 1.8 % 0.5 %
Sở Công Thương 6 77 37 6481 6487 0 2 1.4 % 98.6 % 0 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 23 40 53 1226 1252 6 10 73.6 % 25.9 % 0.5 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 4 83 24 935 928 19 263 79.1 % 18.9 % 2 %
Công an tỉnh 16 9 0 664 664 0 0 53.8 % 46.2 % 0 %
Ban Quản lý các KCN 7 14 13 356 359 0 29 91.4 % 8.6 % 0 %
Sở Xây dựng 7 33 10 318 332 0 15 92.5 % 7.5 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 12 27 36 245 207 0 0 57 % 43 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 49 43 25 233 228 0 9 75.4 % 24.6 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PTNT 48 4 44 192 172 0 9 96.5 % 3.5 % 0 %
Sở Nội vụ 59 0 17 157 181 0 1 97.2 % 2.8 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 7 68 60 133 100 6 121 76 % 18 % 6 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 73 59 82 70 1 4 77.1 % 21.4 % 1.5 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 29 24 59 70 0 0 95.7 % 4.3 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 24 17 54 57 0 2 98.2 % 1.8 % 0 %
Sở Tư pháp 41 6 74 21 17 0 0 35.3 % 64.7 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 3 4 14 16 0 0 87.5 % 12.5 % 0 %
Bảo hiểm xã hội 0 0 49 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 0 35 1 0 58 0 0 1.7 % 98.3 % 0 %
Ban dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 55
Mức độ 4: 91
Tiếp nhận: 896
Giải quyết: 743
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 74.3%
Đúng hạn: 25.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 24103
Giải quyết: 23518
Trễ hạn: 1801
Trước hạn: 84.8%
Đúng hạn: 7.5%
Trễ hạn: 7.7%
Mức độ 2: 1
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 21506
Giải quyết: 21326
Trễ hạn: 125
Trước hạn: 94.4%
Đúng hạn: 5%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 20323
Giải quyết: 20196
Trễ hạn: 52
Trước hạn: 84.9%
Đúng hạn: 14.8%
Trễ hạn: 0.3%
Mức độ 2: 204
Mức độ 3: 191
Mức độ 4: 79
Tiếp nhận: 17301
Giải quyết: 17184
Trễ hạn: 36
Trước hạn: 95.8%
Đúng hạn: 4%
Trễ hạn: 0.2%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 16806
Giải quyết: 16788
Trễ hạn: 355
Trước hạn: 92.5%
Đúng hạn: 5.4%
Trễ hạn: 2.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 15278
Giải quyết: 15104
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.2%
Đúng hạn: 9.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 12937
Giải quyết: 12817
Trễ hạn: 74
Trước hạn: 96.1%
Đúng hạn: 3.3%
Trễ hạn: 0.6%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 12758
Giải quyết: 12650
Trễ hạn: 9
Trước hạn: 98.8%
Đúng hạn: 1.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 12294
Giải quyết: 12117
Trễ hạn: 355
Trước hạn: 87.7%
Đúng hạn: 9.3%
Trễ hạn: 3%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 11795
Giải quyết: 11409
Trễ hạn: 17
Trước hạn: 95%
Đúng hạn: 4.9%
Trễ hạn: 0.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 11549
Giải quyết: 11113
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 72%
Đúng hạn: 28%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 11096
Giải quyết: 10373
Trễ hạn: 116
Trước hạn: 93.1%
Đúng hạn: 5.8%
Trễ hạn: 1.1%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 9815
Giải quyết: 9714
Trễ hạn: 44
Trước hạn: 97.7%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 6
Mức độ 3: 77
Mức độ 4: 37
Tiếp nhận: 6481
Giải quyết: 6487
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 1.4%
Đúng hạn: 98.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 23
Mức độ 3: 40
Mức độ 4: 53
Tiếp nhận: 1226
Giải quyết: 1252
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 73.6%
Đúng hạn: 25.9%
Trễ hạn: 0.5%
Mức độ 2: 4
Mức độ 3: 83
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 935
Giải quyết: 928
Trễ hạn: 19
Trước hạn: 79.1%
Đúng hạn: 18.9%
Trễ hạn: 2%
Mức độ 2: 16
Mức độ 3: 9
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 664
Giải quyết: 664
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 53.8%
Đúng hạn: 46.2%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 14
Mức độ 4: 13
Tiếp nhận: 356
Giải quyết: 359
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 91.4%
Đúng hạn: 8.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 33
Mức độ 4: 10
Tiếp nhận: 318
Giải quyết: 332
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92.5%
Đúng hạn: 7.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 12
Mức độ 3: 27
Mức độ 4: 36
Tiếp nhận: 245
Giải quyết: 207
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 57%
Đúng hạn: 43%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 49
Mức độ 3: 43
Mức độ 4: 25
Tiếp nhận: 233
Giải quyết: 228
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 75.4%
Đúng hạn: 24.6%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 48
Mức độ 3: 4
Mức độ 4: 44
Tiếp nhận: 192
Giải quyết: 172
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.5%
Đúng hạn: 3.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 59
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 157
Giải quyết: 181
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 97.2%
Đúng hạn: 2.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 7
Mức độ 3: 68
Mức độ 4: 60
Tiếp nhận: 133
Giải quyết: 100
Trễ hạn: 6
Trước hạn: 76%
Đúng hạn: 18%
Trễ hạn: 6%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 73
Mức độ 4: 59
Tiếp nhận: 82
Giải quyết: 70
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 77.1%
Đúng hạn: 21.4%
Trễ hạn: 1.5%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 29
Mức độ 4: 24
Tiếp nhận: 59
Giải quyết: 70
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 95.7%
Đúng hạn: 4.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 24
Mức độ 4: 17
Tiếp nhận: 54
Giải quyết: 57
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 98.2%
Đúng hạn: 1.8%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 41
Mức độ 3: 6
Mức độ 4: 74
Tiếp nhận: 21
Giải quyết: 17
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 35.3%
Đúng hạn: 64.7%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 3
Mức độ 4: 4
Tiếp nhận: 14
Giải quyết: 16
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 87.5%
Đúng hạn: 12.5%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 49
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 35
Mức độ 4: 1
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 58
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 1.7%
Đúng hạn: 98.3%
Trễ hạn: 0%
Mức độ 2: 0
Mức độ 3: 0
Mức độ 4: 0
Tiếp nhận: 0
Giải quyết: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%