Bảng thống kê chi tiết đơn vị

Đơn vị Khác
(thủ tục)
Dịch vụ công trực tuyến một phần
(thủ tục)
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình
(thủ tục)
Tiếp nhận
(hồ sơ)
Đang xử lý
(hồ sơ)
Trả kết quả
(hồ sơ)
Đúng hạn
(hồ sơ)
Trễ hạn
(hồ sơ)
Đã hủy
(hồ sơ)
Trước hạn
(%)
Đúng hạn
(%)
Trễ hạn
(%)
Sở Y tế 0 22 26 1686 0 1728 343 1 52 80.1 % 19.8 % 0.1 %
Ban Dân Tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
UBND Thành phố Việt Trì 0 0 0 23430 698 22732 3036 744 357 83.4 % 13.4 % 3.2 %
UBND Huyện Hạ Hòa 0 0 0 17800 178 17622 2522 33 450 85.5 % 14.3 % 0.2 %
UBND Huyện Lâm Thao 0 0 0 16960 299 16661 1286 804 156 87.5 % 7.7 % 4.8 %
Sở Công Thương 0 24 8 16912 0 16921 16782 0 12 0.8 % 99.2 % 0 %
UBND Huyện Thanh Ba 0 0 0 16305 262 16043 1555 81 112 89.8 % 9.7 % 0.5 %
UBND Huyện Thanh Sơn 20 39 35 15066 121 14945 3342 77 62 77.1 % 22.4 % 0.5 %
UBND Huyện Cẩm Khê 0 1 0 13506 314 13192 2404 249 438 79.9 % 18.2 % 1.9 %
UBND Huyện Phù Ninh 0 0 0 13454 295 13159 3684 30 238 71.8 % 28 % 0.2 %
UBND Huyện Đoan Hùng 0 0 0 12836 0 13280 764 304 119 92 % 5.8 % 2.2 %
UBND Huyện Yên Lập 0 0 0 12201 544 11657 2037 53 125 82.1 % 17.5 % 0.4 %
UBND Thị xã Phú Thọ 0 0 0 11824 108 11716 2451 432 37 75.4 % 20.9 % 3.7 %
UBND Huyện Thanh Thủy 0 0 0 9839 89 9750 1055 14 129 89 % 10.8 % 0.2 %
Sở Tư pháp 0 4 8 9518 0 9578 751 490 11 87 % 7.8 % 5.2 %
UBND Huyện Tân Sơn 0 0 0 8399 322 8077 546 4 164 93.2 % 6.8 % 0 %
UBND Huyện Tam Nông 0 0 0 7819 51 7768 1276 8 249 83.5 % 16.4 % 0.1 %
Sở Lao động, Thương binh và XH 0 6 30 2189 0 2237 742 7 63 66.5 % 33.2 % 0.3 %
Sở Tài nguyên và Môi trường 0 33 4 1716 108 1608 227 43 406 83.2 % 14.1 % 2.7 %
Sở Xây dựng 0 13 8 536 9 527 37 0 13 93 % 7 % 0 %
Sở Giao thông Vận tải 3 16 4 462 3 459 156 0 16 66 % 34 % 0 %
Sở Nông nghiệp và PTNT 8 12 1 280 0 282 9 0 20 96.8 % 3.2 % 0 %
Sở Giáo dục và Đào tạo 0 5 8 270 0 381 153 0 7 59.8 % 40.2 % 0 %
Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 4 15 207 61 146 20 13 174 77.4 % 13.7 % 8.9 %
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 0 6 12 203 1 202 16 1 16 91.6 % 7.9 % 0.5 %
Sở Nội vụ 0 4 4 174 0 188 2 8 0 94.7 % 1.1 % 4.2 %
Ban Quản lý các KCN 0 8 0 88 1 87 10 0 17 88.5 % 11.5 % 0 %
Sở Thông tin và Truyền thông 0 1 10 81 0 83 8 0 4 90.4 % 9.6 % 0 %
Sở Khoa học và Công nghệ 0 5 6 76 0 96 7 0 0 92.7 % 7.3 % 0 %
Sở Ngoại Vụ 0 0 1 2 0 2 0 0 1 100 % 0 % 0 %
Bảo hiểm xã hội 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban dân vận tỉnh ủy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Ban dân tộc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 0 % 0 %
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 22
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 26
Tiếp nhận: 1686
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 1728
Đúng hạn: 343
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 80.1%
Đúng hạn: 19.8%
Trễ hạn: 0.1%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 23430
Đang xử lý: 698
Trả kết quả: 22732
Đúng hạn: 3036
Trễ hạn: 744
Trước hạn: 83.4%
Đúng hạn: 13.4%
Trễ hạn: 3.2%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 17800
Đang xử lý: 178
Trả kết quả: 17622
Đúng hạn: 2522
Trễ hạn: 33
Trước hạn: 85.5%
Đúng hạn: 14.3%
Trễ hạn: 0.2%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 16960
Đang xử lý: 299
Trả kết quả: 16661
Đúng hạn: 1286
Trễ hạn: 804
Trước hạn: 87.5%
Đúng hạn: 7.7%
Trễ hạn: 4.8%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 24
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 8
Tiếp nhận: 16912
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 16921
Đúng hạn: 16782
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0.8%
Đúng hạn: 99.2%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 16305
Đang xử lý: 262
Trả kết quả: 16043
Đúng hạn: 1555
Trễ hạn: 81
Trước hạn: 89.8%
Đúng hạn: 9.7%
Trễ hạn: 0.5%
Khác: 20
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 39
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 35
Tiếp nhận: 15066
Đang xử lý: 121
Trả kết quả: 14945
Đúng hạn: 3342
Trễ hạn: 77
Trước hạn: 77.1%
Đúng hạn: 22.4%
Trễ hạn: 0.5%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 1
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 13506
Đang xử lý: 314
Trả kết quả: 13192
Đúng hạn: 2404
Trễ hạn: 249
Trước hạn: 79.9%
Đúng hạn: 18.2%
Trễ hạn: 1.9%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 13454
Đang xử lý: 295
Trả kết quả: 13159
Đúng hạn: 3684
Trễ hạn: 30
Trước hạn: 71.8%
Đúng hạn: 28%
Trễ hạn: 0.2%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 12836
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 13280
Đúng hạn: 764
Trễ hạn: 304
Trước hạn: 92%
Đúng hạn: 5.8%
Trễ hạn: 2.2%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 12201
Đang xử lý: 544
Trả kết quả: 11657
Đúng hạn: 2037
Trễ hạn: 53
Trước hạn: 82.1%
Đúng hạn: 17.5%
Trễ hạn: 0.4%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 11824
Đang xử lý: 108
Trả kết quả: 11716
Đúng hạn: 2451
Trễ hạn: 432
Trước hạn: 75.4%
Đúng hạn: 20.9%
Trễ hạn: 3.7%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 9839
Đang xử lý: 89
Trả kết quả: 9750
Đúng hạn: 1055
Trễ hạn: 14
Trước hạn: 89%
Đúng hạn: 10.8%
Trễ hạn: 0.2%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 4
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 8
Tiếp nhận: 9518
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 9578
Đúng hạn: 751
Trễ hạn: 490
Trước hạn: 87%
Đúng hạn: 7.8%
Trễ hạn: 5.2%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 8399
Đang xử lý: 322
Trả kết quả: 8077
Đúng hạn: 546
Trễ hạn: 4
Trước hạn: 93.2%
Đúng hạn: 6.8%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 7819
Đang xử lý: 51
Trả kết quả: 7768
Đúng hạn: 1276
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 83.5%
Đúng hạn: 16.4%
Trễ hạn: 0.1%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 6
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 30
Tiếp nhận: 2189
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 2237
Đúng hạn: 742
Trễ hạn: 7
Trước hạn: 66.5%
Đúng hạn: 33.2%
Trễ hạn: 0.3%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 33
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 4
Tiếp nhận: 1716
Đang xử lý: 108
Trả kết quả: 1608
Đúng hạn: 227
Trễ hạn: 43
Trước hạn: 83.2%
Đúng hạn: 14.1%
Trễ hạn: 2.7%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 13
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 8
Tiếp nhận: 536
Đang xử lý: 9
Trả kết quả: 527
Đúng hạn: 37
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 93%
Đúng hạn: 7%
Trễ hạn: 0%
Khác: 3
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 16
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 4
Tiếp nhận: 462
Đang xử lý: 3
Trả kết quả: 459
Đúng hạn: 156
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 66%
Đúng hạn: 34%
Trễ hạn: 0%
Khác: 8
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 12
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 1
Tiếp nhận: 280
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 282
Đúng hạn: 9
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 96.8%
Đúng hạn: 3.2%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 5
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 8
Tiếp nhận: 270
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 381
Đúng hạn: 153
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 59.8%
Đúng hạn: 40.2%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 4
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 15
Tiếp nhận: 207
Đang xử lý: 61
Trả kết quả: 146
Đúng hạn: 20
Trễ hạn: 13
Trước hạn: 77.4%
Đúng hạn: 13.7%
Trễ hạn: 8.9%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 6
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 12
Tiếp nhận: 203
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 202
Đúng hạn: 16
Trễ hạn: 1
Trước hạn: 91.6%
Đúng hạn: 7.9%
Trễ hạn: 0.5%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 4
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 4
Tiếp nhận: 174
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 188
Đúng hạn: 2
Trễ hạn: 8
Trước hạn: 94.7%
Đúng hạn: 1.1%
Trễ hạn: 4.2%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 8
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 88
Đang xử lý: 1
Trả kết quả: 87
Đúng hạn: 10
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 88.5%
Đúng hạn: 11.5%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 1
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 10
Tiếp nhận: 81
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 83
Đúng hạn: 8
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 90.4%
Đúng hạn: 9.6%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 5
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 6
Tiếp nhận: 76
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 96
Đúng hạn: 7
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 92.7%
Đúng hạn: 7.3%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 1
Tiếp nhận: 2
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 2
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 100%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%
Khác: 0
Dịch vụ công trực tuyến một phần: 0
Dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 0
Tiếp nhận: 0
Đang xử lý: 0
Trả kết quả: 0
Đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Trước hạn: 0%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 0%