Kết quả tìm kiếm
Người nộp : DƯ THỊ THỎA
Mã Biên nhận : 000.00.29.H44-220930-0007
Về việc : Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Ngày nộp: 30/09/2022 10:43:54
Ngày hẹn trả: 02/10/2022 15:29:17
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.29.H44-220930-0007 đã trả kết quả tại Bộ phận Một cửa TN & TKQ Huyện Tam Nông - TNMT