Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TẠ THỊ THUÝ OANH
Mã Biên nhận : 000.00.29.H44-220930-0032
Về việc : Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Ngày nộp: 30/09/2022 14:10:30
Ngày hẹn trả: 02/10/2022 15:28:23
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.29.H44-220930-0032 đã trả kết quả tại Bộ phận Một cửa TN & TKQ Huyện Tam Nông - TNMT