Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TẠ THỊ THUÝ OANH
Mã Biên nhận : 000.00.29.H44-220930-0033
Về việc : Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất (gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)
Ngày nộp: 30/09/2022 14:10:26
Ngày hẹn trả: 02/10/2022 15:29:17
Tình trạng hồ sơ: Hồ sơ 000.00.29.H44-220930-0033 đã trả kết quả tại Bộ phận Một cửa TN & TKQ Huyện Tam Nông - TNMT