Tìm thấy 449 thủ tục

Mức độ 2
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
Mức độ 2
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
Mức độ 2
Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
Loading...