Tìm thấy 377 thủ tục

Mức độ 2
Cấp Giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2
Cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động chăm sóc người cao tuổi thuộc thẩm quyền của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Mức độ 2
Trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi
Mức độ 2
Hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng
Mức độ 2
Hỗ trợ chi phí mai táng đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng
Mức độ 2
Giải quyết hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Mức độ 2
Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh
Mức độ 2
Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng
Mức độ 2
Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội
Mức độ 2
Tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội trường hợp đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện
Mức độ 2
Tiếp nhận người khuyết tật đặc biệt nặng vào nuôi dưỡng chăm sóc trong cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện
Mức độ 2
Trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với người khuyết tật
Mức độ 2
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng
Mức độ 2
Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng
Loading...