Mức độ 2  Cho phép đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương (nước ngoài)

Ký hiệu thủ tục: BC11
Lượt xem: 2695
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND tỉnh Phú Thọ .
Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.
Điện thoại: 02103846647
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện Văn bản trả lời
Phí hoặc lệ phí


Không


Căn cứ pháp lý - Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
- Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí;
- Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam;
- Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/ NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam.

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam có nhu cầu đăng tin, bài, phát biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ.  Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì ghi phiếu hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ ngày trả kết quả.

- UBND tỉnh giao cho bộ phận có liên quan thẩm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ theo quy định thì cho phép đăng tin, bài phát biểu trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Đơn đề nghị (theo mẫu);
- Bản thảo tin, bài phát biểu dự kiến đăng;
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

File mẫu:

  • Đơn đề nghị (Mẫu số 05/BTTTT - Thông tư 04/2014/TT-BTTTT) Tải về

Không